Pressemelding

NTNU CCIS_Pressemelding
Publisert: 22/05/2017

Forsker for økt motstandsdyktighet ovenfor cybertruslene

Førstkommende tirsdag, 23 mai, møtes forskere, beslutningstagere og politikere på Litteraturhuset i Oslo for det årlige cybersymposiet arrangert av NTNU Center for Cyber and Information Security (CCIS) og Simula Research Laboratory. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Thor Kleppen Sættem er blant de som kommer for å drøfte hvordan samfunnet kan øke sin motstandsdyktighet mot cybertrusselen.

Med samfunnets digitalisering medfølger et behov for vedvarende fokus på hvordan vi sikrer våre informasjonssystemer og våre eiendeler som avhenger av at disse fungerer som de skal. Cyberangrepet Wannacry som rammet 200 000 enkeltpersoner og virksomheter i over 150 land er bare det siste i en lang rekke eksempler på ondsinnet utnyttelse av svakheter i de systemene som samfunnet er så avhengige av.

Det digitale grenseforsvar, beskyttelse av kritisk infrastruktur og etterforskning av cyberkriminalitet er blant temaene som vil bli diskutert. Taler og presentasjoner fra regjeringen og industrien, og en paneldebatt om dagens landskap av cybertrusler og håndtering av cyberangrep, er en del av symposiet.

— Digital motstandskraft bringer områdene informasjonssikkerhet, forretningskontinuitet og beredskap sammen. Samfunnet i sin helhet har behov for robuste digitale tjenester der komplekse IT-systemer, kritisk infrastruktur og driftsprosesser skal fungere sammen. Det moderne Norge er avhengig av robuste digitale tjenester, sier Sofie Nystrøm, direktør for NTNU CCIS. Dette setter høye krav til å satse på forskning og utdanning innenfor feltet, fortsetter Nystrøm.

Forskningsmiljøene i Norge samarbeider for å bidra til digital motstandsdyktighet, hvor det årlige symposiet er et av resultatene.

— Det er gjennom nært og godt samarbeid med akademia, at offentlig sektor og privat næringsliv vil lykkes med å styrke Norges nasjonale digitale motstandsdyktighet. Vi skal fortsette å beholde våre posisjoner som internasjonalt ledende forsknings- og utdanningsmiljøer innenfor informasjonssikkerhet, kommunikasjonsteknologi, databehandling og programvare, sier verter for symposiet professor Katrin Franke, NTNU Digital Forensics Group, og Kyrre Lekve, nestleder ved Simula Research Laboratory.

Til symposiet kommer representanter fra Europol, Cyberforsvaret, European Organisation for Security (EOS) and European Cyber Security Organisation (ECSO), Kripos, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og fra flere departementer.

NTNU Center for Cyber and Information Security (CCIS) og Simula Research Laboratory arbeider fokusert på å levere kunnskap og løsninger for å motstå fremtidens cybertrusler. Dette muliggjøres ved finansiering fra Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartement, Samferdselsdepartementet, samt ved Norges Forskningsråd.

 

 

Kontaktinformasjon:

 

Professor Katrin Franke

NTNU Digital Forensics Group

E-post: katrin.franke@ntnu.no

Telefon: 90 21 54 25

 

Kyrre Lekve

Viseadministrerende direktør

Simula Research Laboratory

E-post: Kyrre.lekve@simula.no

Telefon: 93 42 43 11

 

Researching to increase resilience in the face of cyber threats
On Tuesday May 23 researchers, decision makers, and politicians will meet at the House of Literature in Oslo for the annual cyber symposium organised by NTNU Center for Cyber and Information Security (CCIS) and Simula Research Laboratory. Minister of Transport and Communications Ketil Solvik-Olsen, and State Secretary of the Ministry of Justice and Public Security Thor Kleppen Sættem are among the speakers, and the discussion will focus on how we can increase societal resilience against cyber threats.

With the digitisation of society a need arises to ensure the security of our information systems and our digital property. The cyber attack Wannacry, which recently affected 200 000 individuals and businesses in over 150 countries, is merely the latest example of malicious exploitation of weaknesses in our computer systems. Digital border defense, the protection of critical infrastructure and investigation of cybercrime are some of the topics that will be discussed on Tuesday. Talks and presentations from government bodies and the digital security industry, as well as a debate on today’s challenges from cyber threats and the handling of digital attacks, are part of the symposium.

— Digital resilience unites the topics of information security, business continuity and preparedness. Society as a whole is in need of robust digital services where complex IT systems, critical infrastructure, and operational processes must work together. Modern Norway is dependent on robust digital services, says Sofie Nystrøm, director of NTNU CCIS. This prompts high demands to invest in research and education within the field, Nystrøm continues.

Research groups in Norway work together on the contribution to digital resilience, where the annual symposium is one of the results of the collaboration.

— It is through a close collaboration with academics that the public and private sectors will succeed in strengthening Norway’s national digital resilience. We will continue to keep our positions as internationally leading research- and education groups within information security, communications technology, data processing and software, says hosts of the symposium, professor Katrin Franke, NTNU Digital Forensics Group, and Kyrre Lekve, deputy managing director of Simula Research Laboratory.

Representatives from Europol, the Norwegian Cyber defense, European Organisation for Security (EOS) and European Cyber Security Organisation (ECSO), National Criminal Investigation Service (NCIS), The Norwegian National Security Authority (NSM), and several ministries will attend the symposium.

The NTNU Center for Cyber and Information Security (CCIS) and Simula Research Laboratory are working to deliver knowledge and solutions to resist the cyber threats of the future. This will be made possible with the funding from the Ministry of Justice and Public Security, the Ministry of Health and Care Services, the Ministry of Research and Education, the Ministry of Transport and Communications, and the Norwegian Research Council.

 

 

Contact:

 

Professor Katrin Franke

NTNU Digital Forensics Group

E-mail: katrin.franke@ntnu.no

Phone: 90 21 54 25

 

Kyrre Lekve

Deputy Managing Director

Simula Research Laboratory

E-mail: Kyrre.lekve@simula.no

Phone: 93 42 43 11